آتنا یزدی نژاد

گرافیست ، نقاش

متولد ۴ مهر ۷۱

کارشناسی نقاشی

دانشگاه باهنر کرمان ورودی ۹۰
شرکت در دو نمایشگاه گروهی (گالری یادگاران ۹۵ و موزه صنعتی ۹۵)

آتنا یزدانی نژاد